Gallery

untuk membangun peradaban, selain sayap pendalaman agama (tafaqquh fi ad-din) yang dikuatkan, sayap pengembangan ilmu dan teknologi sebagai perluasan kontekstualisasi semangat jihad perlu dipikirkan serius. 

Islam adalah sumber perspektif unik yang mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci untuk keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Sebagai sebuah peradaban, Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil'aalamiin) dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, Berpedoman kuat pada Al_Qur'aanul Kariim, berpijak pada kemaslahatan umat, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. 


Dokumentasi siswa siswi Al Ihsan Islamic Boarding School, selama berada di lingkungan sekolah. hal ini diperlukan untuk menjadi kenangan dimasa yang akan datang, baik untuk siswa siswi yang masih berada di lingkungan sekolah, maupun untuk para alumni yang sekarang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan ketika mereka menjadi siswa siswi SMP dan SMA Al Ihsan Cimencrang.

Disiplin
Dalam ajaran Islam, banyak ibadah terkait dan dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu atau yang biasa disebut ibadah muwaqqat. Hal ini tentu akan ‘memaksa’ umat Islam untuk senantiasa peduli dan memperhatikan waktu. 

Mengingat, mengerjakan ibadah pada dasarnya tidak boleh mendahului waktu, sebagaimana juga tidak diperbolehkan mengakhirkan waktu. Allah sendiri mengajarkan disiplin yang ketat untuk ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, puasa maupun haji. Ibadah-ibadah tersebut jika dilakukan di luar waktu hampir pasti dinyatakan oleh para ulama sebagai amalan yang tidak sah. 

Logo SMA Al Ihsan